Archive for the Zainteresowania młodych Category

JAK WYNIKA Z PRZEGLĄDU

Jak wynika z przeglądu technik, nie jest to zgodne z prawdą, gdyż wszystkie techniki śledząc różne objawy zainteresowań, np. preferencje zajęć włas­nych, preferencje przedmiotów nauczania, wybór książek, formu­łowanie pytań, ocen, badały zawsze aktywność poznawczą z tą tylko różnicą, że bądź bezpośrednio, jak w pytaniach, bądź po­średnio przez wyodrębnienie motywacji poznawczej; 2 — rozmaite techniki badające […]

SKRZYNKA PYTAŃ

Do skrzynki pytań dzieci mogły wrzucać w pewnym okresie pytania, na które chciały otrzymać odpowiedzi od nauczycieli wychowawców na specjalnie organizowanych „porankach odpo­wiedzi”. Był to rodzaj eksperymentu naturalnego, a pytania dzieci mogły mieć charakter zupełnie spontaniczny, choć spowodowany faktem wywieszenia w klasie na okres kilku godzin skrzynki i za­powiedzią kompetentnych odpowiedzi. I oto skrzynka pytań ujawniła […]

INWENTARZE ZAINTERESOWAŃ

Gdy przystępujemy do przeglądu metod i technik stoso­wanych w psychologii zainteresowań, musimy pamiętać o opi­sanym powyżej fakcie.Dla przeglądu technik posłużymy się czterema ich grupami, zgodnie z podziałem definicji operacyjnych D. E. Supera. Zmienimy tylko kolejność ich omawiania.D. E. Super uważa inwentarz za najwyższe osiągnięcie psy­chologii zainteresowań. Szczególną wartość przypisuje In­wentarzowi zainteresowań Stronga opublikowanemu po raz pierwszy […]

INWENTARZ JAKO METODA

Mimo tego uznania dla inwentarzy, a szczególnie inwentarza Stronga, D. E. Super pisze dalej: „[…] Nie mo­żemy stwierdzić, że zainteresowania można mierzyć jakim­kolwiek dobrze skonstruowanym inwentarzem. Możemy twierdzić z pewnym prawdopodobieństwem, że zainteresowa­nia mierzone metodą Stronga są stałe u najbardziej dojrzałych licealistów i studentów, że są jeszcze bardziej stałe i bardziej długotrwałe u dorosłych. Nie […]

INWENTARZ STONGA

Inwentarz Stronga składa się z 400 pytań dla mężczyzn (mniej pytań dla kobiet), służy do badania zainteresowań zawodowych poprzez odróżnienie ludzi określonego zawodu od ludzi „w ogóle”, wśród których nie ma przedstawicieli danego zawodu. Pytania kwestionariusza dotyczą stosunku do zawodów, do przedmiotów nauczania, do rozrywek, postaw i zwyczajów. Sposobem odpowie­dzi jest dokonywanie wyborów między podanymi […]

ZNANE W POLSCE INWENTARZE

Wszystkie znane w Polsce inwentarze zainteresowali, na pewno stanowiące przykład dążeń do uściślenia pomiarów w psychologii, odbiegają daleko od badania tych zainteresowań, w których zwraca się uwagę na aktywność poznawczą zarówno jako na cechę podstawową, jak i na jeden z niezbędnych kom­ponentów struktury. Są dlatego zupełnie nieprzydatne do badań nad zainteresowaniami modelowymi. Badają głównie zamiłowania, […]

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA

Powstaje pytanie: Które dziedziny stano­wią wobec tego przedmiot zainteresowania badanego ucznia?. Zastosujemy dla uzyskania odpowiedzi najpierw wskaźnik zależności intrapersonalnej między ujawnionymi zacie­kawieniami. Szukać będziemy tej (czy tych) treści, w stosunku do których zaciekawienia badanego ucznia wystąpiły najczęś­ciej w toku badań. W podanym przykładzie wartość zacieka­wień dotyczących języków obcych wynosi 14, biologii 12, wychowania fizycznego i […]

W OMAWIANYM PRZYKŁADZIE

W omawianym przykładzie stwierdzamy wyraźną różnicę ilościowego nasilenia zaciekawień między dziedzinami in­teresującymi a pozostałymi. Bywają jednak przypadki, w których nie widać tego rozgraniczenia wyraźnie. Trzeba zatem wprowadzić jakąś umowną granicę. Opierając się na często stosowanym podziale ćwiartkowym, przyjmujemy, że za treści zainteresowania uważamy te, które uzyskały naj­większą sumę zaciekawień, i tylko wtedy, gdy stanowi ona […]

KONFRONTACJA WYNIKÓW

W naszym przypadku 3/4 z liczby 14 wynosi 10,5, a więc wszystkie dziedziny, w których wystąpiło więcej niż 10,5 zaciekawień, ujawnionych za pomocą inwentarza A. Uziembło, określa zainteresowania osoby badanej, to znaczy prezentuje wystarczające nasilenie aktywności poznawczej. W podańvm przykładzie odnosi się to do biologii oprócz języków obcych. Zaciekawienia odnośnie do wychowania fizycznego i sportu nie: […]

ANKIETY ZAINTERESOWAŃ

Ankiety zainteresowań oraz pokrewne im formy badań słu­żą do diagnozy zainteresowań określanych przez D. E. Supera jako zainteresowania wyrażane. Autor ten ceniąc tak bardzo inwentarze, które też w gruncie rzeczy opierają się na zainte­resowaniach wyrażanych, informacje o zainteresowaniach uzyskane dzięki ankietom uważa za mało wartościowe. Pisze: ,,[…] Badanie zainteresowań nauczyło nas, że lepiej poznaje się […]